خانه مرتاضیون (دکتر مرتاض)

4
Name None
Types
Language Persian
Wikipedia Page ID None
Source Wikipedia
Retrieved from source on
خانه مرتاضیون (دکتر مرتاض) مربوط به دوره قاجار است و در یزد، خیابان، ایرانشهرک گلچینان، کوچه مرتاضیون واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۰۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

Comments

blog comments powered by Disqus